Stock Control / Warehouse Module

ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ အရောင်းစာရင်း၊ အဝယ်စာရင်း၊ ပျက်စီးစာရင်း၊ လက်ကျန်အရေအတွက်များကိုအလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။